Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Dane kontaktowe Koordynatora do spraw dostępności:

Małgorzata Wójcik, tel. 774332261, tel. 603081272

Plan działania na rzecz poprawy dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie www.sp3nysa.edu.pl
•    Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
•    Strona posiada elementy graficzne/nietekstowe, które powinny być ukryte podczas korzystania z  programów czytających.
•    Strona posiada elementy pozbawione atrybutów aria.
•    Strona posiada formularze bez etykiet, które określają jego cel, bez alternatywnego tytułu oraz pola pozbawione etykiet.
•    Strona posiada elementy, które nie spełniają minimalnych wymogów dotyczących kontrastu.
•    Strona może zawierać linki graficzne bez ustawionego tekstu alternatywnego.
•    Strona posiada elementy niezgodne ze specyfikacją HTML.
•    Na stronie dostępne są pliki tekstowe w formacie PDF, które nie zostały odpowiednio sformatowane.
Wyłączenia:
•    Na stronie osadzone są filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o  dostępności cyfrowej.
•    Na stronie osadzone są galerie zdjęć, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o  dostępności cyfrowej.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie, 48-303 Nysa, ul. Krawiecka 6,
tel/fax (+48) 77 4332261, tel. (+48) 603081272,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem najdogodniejszego sposobu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO - SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Koordynator do spraw dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie oraz monitorowanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto przygotowuje i koordynuje wdrożenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie:
p. Małgorzata Wójcik - tel. 603081272
Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062)

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie znajduje się na ul. Krawieckiej 6.

Do budynku można dojść od strony ul. Krawieckiej oraz od ul. Głuchołaskiej. Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Krawieckiej. Wejście kontrolowane jest przez woźną szkolną,  wejście nie jest zabezpieczone bramkami, nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i  słabowidzące. Bezpośrednio przy wejściu znajdują się schody, którymi dochodzi się do korytarza parteru, na którym znajdują się pomieszczenia administracyjne szkoły, świetlica, biblioteka, gabinet pielęgniarki, stołówka i dwie sale lekcyjne. Korytarz ma dwa poziomy połączone pochylnią z poręczą. Pozostałe pomieszczenia znajdują się na trzech kondygnacjach, pomiędzy którymi poruszanie się jest  możliwe tylko poprzez wewnętrzne klatki schodowe. Na wszystkich schodach stopnie brzegowe są kontrastowo oznaczone. W budynku nie ma windy. Ze względu na bariery architektoniczne budynek nie jest całkowicie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem szkoły przy ul. Krawieckiej znajduje się zatoczka, umożliwiająca zatrzymanie się samochodu. Na terenie szkoły zlokalizowany jest zamykany parking z ograniczeniami (dla pojazdów pracowników), na którym możliwe jest parkowanie pojazdu osoby niepełnosprawnej (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby). W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online (PJM). Personel nie posiada przeszkolenia w tym zakresie. Na teren szkoły, po uzgodnieniu i ograniczeniu dostępu do uczniów,  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Z uwagi na brak dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w celu zapewnienia właściwych warunków obsługi, osoby niepełnosprawne proszone są o wcześniejszy kontakt, dzwoniąc na numery telefonu: (+48) 77 4332261 lub (+48) 603081272. Pozwoli to na ustalenie najdogodniejszego sposobu załatwienia sprawy bez konieczności przybycia interesanta do szkoły. Wszelkie sprawy załatwić możemy drogą telefoniczną, pocztową lub mailową. Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

--------------------------------------------------------------------------------

DOSTĘPNOŚĆ
KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6

48-303 Nysa

tel.77/4332261

fax. 77/4332261

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

Biuletyn Informacji
Publicznej

Wszystkie dokumenty regulujące życie szkoły znajdują się na stronie BIP-u

ARCHIWUM (do dnia 25.09.2016r)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Boisko wielofunkcyjne czynne     7 dni w tygodniu             w godz. 15.15 - 21.00

http://sp1nysa.wodip.opole.pl/monitoring/obiekt_monitorowany6.jpg

AKADEMIA S.O.S.

GOŚCIE
Naszą witrynę przegląda teraz 598 gości